اردبیل، میدان فاطمیون، ابتدای بزرگراه مقدس اردبیلی، ساختمان جی.پی. 
                                 ۹۸-۴۵-۳۳۸۲۱۴۱۱+  (۱۰ خط)